Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Risikovillig kapital


Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) deltager både i forbindelse med etablering af nye selskaber, joint ventures mellem en dansk og lokal partner samt ved opkøb af eksisterende selskaber i udvalgte lande.

IFU investerer både med store og mindre danske virksomheder. Finansieringen fra IFU spænder fra 500.000-100 mio. kr. IFUs andel af en investering kan normalt højst udgøre godt 30 % (egenkapital + lån + garantier). Ved mindre investeringer dog helt op til 49 %.

Supplerende finansiering kan ligeledes fremskaffes via IFU. Foruden at have tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er IFU fund manager for IFU Investment Partners, der kan investere yderligere egenkapital i selskaber, som etableres i samarbejde mellem IFU og danske virksomheder.

Ydermere kan IFU yde supplerende økonomisk støtte til danske SMVer, der ønsker at etablere sig i udviklingslande og vækstmarkeder. Via den nyetableret IFU SMV Facilitet kan IFU støtte SMVers forberedelse og opstart af projekter. Faciliteten fungerer som en integreret del af IFU’s mandat. Danske SMV’er, der ønsker at ansøge om støtte, skal derfor forud kunne godkendes i IFUs normale appraisal procedurer. Den maksimale støtte til et enkelt projekt er 1,5 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. i henholdsvis en forberedelses- og opstartsfase. Støtten skal supplere virksomhedens egen investering og kan derfor maksimalt dække op til 50 pct. af de faktiske afholdte omkostninger og 25 procent af den samlede investering.

Forudsætningerne for brugen af IFUs ydelser er følgende:
 • Virksomheden skal mindst investere det samme som IFU
 • Forretningen skal vurderes at være kommercielt bæredygtig
 • Investeringen skal skabe udvikling i investeringslandet
 • Investeringslandet skal være omfattet af den liste over udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen nedenfor.
Fsva. sidstnævnte er IFUs mandat udvidet, hvorfor fonden kan tilbyde en brede involvering i flere lande med flere forskellige instrumenter.

I januar 2014 etableredes Klimainvesteringsfonden, der er et offentlig/privat samarbejde med et samlet kapitaltilsagn på 1,2 milliarder kroner. Fonden bidrager med risikovillig kapital og viden til klimaprojekter i alle ca. 150 DAC-lande (udviklingslande, der modtager udviklingsbistand), hvilket er stort set samtlige lande i Afrika, Latinamerika og hovedparten af landene i Asien samt nogle få lande i Europa. Fonden kan bidrage med aktiekapital til etablering af selskaber i samarbejde med danske virksomheder eller deltage som medinvestor i større projekter, hvor dansk teknologi eller knowhow indgår. Forudsætningen for fondens deltagelse er, at projektet er kommercielt bæredygtigt og benytter kendt klimateknologi. Fonden administreres af IFU. Yderligere information findes nedenfor. Se link.

Link

IFU landeliste
Klimainvesteringsfonden
Udbyder: Investeringsfonden for Udviklingslande
Adresse: Fredericiagade 27
Telefon: +45 33 63 75 00
Email: ifu@ifu.dk
Web: http://www.ifu.dk
Kontaktdetaljer:
Telefon: +45 33 63 75 00
Email: ifu@ifu.dk
Web: http://www.ifu.dk/dk

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er en selvejende statslig fond, reguleret via Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde. IFU blev dannet med det formål at fremme investeringer i udviklingslandene i samarbejde med dansk erhvervsliv. Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital og rådgivning:
 • Risikovillig kapital i form af aktiekapital, mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån), lån og garantier til selskaber, som danske virksomheder etablerer, i de lande IFU kan investere i; og
 • Rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne.
Derudover tilbyder IFU et gratis globaliseringstjek skræddersyet til SMVer, der skal etablere sig i et udviklingsland for første gang. Virksomhederne får tilbudt at diskutere deres overordnede tanker og idéer med en erfaren investeringsrådgiver fra IFU, der kan give en professionel vurdering af de udfordringer og muligheder, som virksomhederne står overfor. Investeringsrådgiveren kan også hjælpe med at udforme de første strategier for etablering i et udviklingsland.

Givet IFUs tætte kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, kan IFU ligeledes bistå med at fremskaffe supplerende finansiering. Bl.a. er IFU fund manager for IFU Investment Partners, der kan investere egenkapital i selskaber, som etableres i samarbejde mellem IFU og danske virksomheder. Dermed kan virksomheder få adgang til yderligere risikovillig kapital udover de typisk 30 procent af den samlede finansiering, som IFU kan investere. Ydermere benyttes IFU som fund manager for andre fonde, der er etableret i samarbejde med den danske stat og institutionelle investorer, herunder Klimainvesteringsfonden, der er et offentligt/privat samarbejde ml. institutionelle investorer og IFU, der via projektinvesteringer i udviklings- og vækstlande skal bidrage til at reducere den globale opvarmning og fremmet salget af dansk klimateknologi. Det er forventningen, at Klimainvesteringsfonden kan bidrage til, at mindre og mellemstore danske virksomheder kan få adgang til nye lande og markeder enten direkte eller som underleverandører til større klimaprojekter.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt