Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Statslige støtte- og tilskudsordninger


Staten udbyder et bredt spektrum af ordninger målrettet et udvalg af aktiviteter og temaer, og relevante for danske maritime industrivirksomheder. Ordningerne kan bidrage enten i form af økonomisk tilskud, lån og finansiering, eller rådgivning og samarbejde.
Tilskud er økonomiske midler, der hovedsageligt kommer fra den danske stat direkte og/eller EU, men forvaltes af de enkelte medlemslande, herunder Danmark.

I Danmark forvaltes ordningerne typisk af de danske offentlige styrelser. Ordningerne stiller forskellige krav og frister til ansøgninger. Enkelte ordninger forudsætter, at der er tale om samarbejdsprojekter mellem mindst to projektdeltagere (virksomheder, GTS institutter, forskningsinstitutioner m.fl.), og at ansøgerne evt. er omfattet af EU's SMV definition.

Normal vis skal ansøgervirksomheden bidrage med egenfinansiering for at få økonomisk tilskud. Størrelsen på egenfinansieringen varierer fra ordning til ordning. Endvidere er det ofte et krav, at der skal kunne redegøres for realistiske kommercielle perspektiver i form af en overbevisende forretningsplan/business case. 

Ordningerne kan bl.a. understøtte følgende aktiviteter:

  

Væsentlige overvejelser

Da konkurrencen om offentlige tilskud og støtte er hård, anbefales det, at virksomheden nøje overvejer følgende i afdækningen af relevante støtte- og tilskudsordninger og inden, at der træffes beslutning om at påbegynde en ansøgning til en støtteordning:
 • Vilkår, procedurer m.m.
 • Kan virksomheden allokere tid og ressourcer i op til 2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen?
 • Kan virksomheden stille ressourcerne, der skal bruges til medfinansiering af projektet til rådighed?
 • Råder virksomheden over de rette kompetencer, der kan overbevise en ekstern evaluator om, at virksomheden kan løfte opgaven?
 • Er projektidéen stærk i forhold til krav i programmet?
Flere støtte- og tilskudsordninger refunderer først afholdte udgifter efter x antal måneder, hvilket kan medføre et væsentligt træk på en virksomheds likviditet. Dette bør tænkes ind i ansøgningen om eventuelle ordninger, og tilstrækkelig supplerende mellemfinansiering bør afdækkes tilsvarende forud for ansøgningen. 
 • Forskning, udvikling, testning og demonstration af miljø-, energi-, og klimavenlige teknologier og løsninger, der forbedrer driftssikkerhed, produktivitet og effektivitet, og samtidig reducerer omkostninger, energiforbrug, emissioner m.m.
 • Vækst og etablering på både etablerede og ikke-etablerede markeder. Afhængig af branche, lokalitet og etableringsform kan støtten omfatte alt fra indledende markedsundersøgelser over søgning efter egnede samarbejdspartnere, sparring og rådgivning til medfinansiering af datterselskaber, joint ventures o.l. Medfinansieringen kan enten ske ved at stille garantier, kautionere, yde lån, finansiere eksportkredittter eller investere egenkapital.
Nedenfor følger en oversigtsliste samt beskrivelser af de væsentligste statslige støtte- og tilskudsordninger for danske maritime industrivirksomheder. Oversigtslisten angiver relevante støtte- og tilskudsordninger, og forklarer ordningernes hovedformål, støtteområder, bevillingsstørrelse, samt specifikke ansøgningsfrister.

Vækstguiden.dk giver et samlet overblik over alle danske offentlige støtte- og tilskudsordninger, som understøtter en virksomheds vækst, innovation og udvikling. Hjemmesiden muliggør konkret søgning på netop dét, virksomheden har behov for støtte og/eller tilskud til. Se link nedenfor. Siden indeholder dog kun en oversigt over hjemlige støtte- og tilskudsordninger, og ikke hverken relevante EU finansieringsmuligheder, nordiske støtte- og tilskudsordninger eller erhvervsdrivende fonde.

Download

pdf-logo Statslige støtte- og tilskudsordninger - oversigtsliste    

Link

VækstguidenSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt