Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Realkreditlån


Realkreditinstitutter formidler lån mod pant i fast ejendom, og er i mange tilfælde den største, vigtigste og billigste kilde til langfristet finansiering. Realkreditlån kan dog også via tillægslån i en ejendoms evt. friværdi bidrage med likviditet til virksomheden. Det er derfor vigtigt, at virksomheden kender mulighederne og vilkårene for at optage realkreditlån.

I modsætning til banklån er realkreditlån normalt uopsigeligt fra långivers side under forudsætning af, at lånet ikke misligholdes af låntager. Selvom realkreditlån er standardprodukter, er udvalget stort og varieret, og et realkreditlån kan sammensættes på flere måder: i danske kroner eller i euro; med fast eller fleksibel forrentning, evt. renteloft; som kontant- eller obligationslån baseret på konverterbare eller inkonverterbare obligationer; som lån med eller uden afdragsfrihed; med løbetider over 10, 20 eller 30 år; forskellige muligheder og vilkår for førindfrielse etc.. Optages realkreditlånet i euro, vil renten på lånet typisk være lidt lavere end for et tilsvarende lån i DKK grundet risikoen for valutatab. Denne risiko er dog meget begrænset i og med, at Danmark fører fastkurspolitik.

Endvidere er der forskellige grænser for belåningen ganske afhængigt af, hvad det er, at der skal lånes til. Kontor-, forretnings- og industriejendomme kan typisk belånes med 60% af ejendomsværdien, mens ubebyggede grunde kun kan belånes med 40%. Disse grænser er maksimumgrænser og reguleret af realkreditlovgivningen.

Er realkreditlånet baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO), kan lånegrænserne for visse ejendomskategorier forhøjes såfremt, der stilles supplerende sikkerheder.

Givet de maksimale lånegrænser for de forskellige kategorier af ejendomme, har de fleste virksomheder behov for at optage større lån, end det er muligt indenfor realkredittens rammer. Er det tilfældet, kan virksomhedens behov for supplerende finansiering dækkes via dennes normale bankforbindelse eller andre finansieringsselskaber.

Følgende realkreditinstitutter i Danmark yder lån til finansiering af industri- og håndværksejendomme:
 • Nykredit Realkredit;
 • Realkredit Danmark;
 • Nordea Kredit; og
 • DLR Kredit. 
Yderligere information følger nedenfor.
 

Vilkår en virksomhed bør overveje i forbindelse med optagelse af realkreditlån:

 • Er konvertering og omlægning af lånet muligt? Omlægning af en virksomheds lån betyder, at virksomheden erstatter det eksisterende lån med et nyt lån til en anden rentesats, evt. en længere løbetid og måske afdragsfrihed. På den måde kan virksomhedens likviditet forbedres, eller virksomheden kan evt. udnytte renteændringer til at reducere gælden (ved konvertering).
 • Hvad er omfattet af pantet? Forudsætningen for et realkreditlån er, at realkreditinstituttet kan få pant i virksomhedens faste ejendom. I udgangspunktet omfatter pantet i en erhvervsejendom også driftsmateriel og –inventar, jf. Tinglysningslovens §37. Da bestemmelsen er deklaratorisk, er det muligt selvstændigt at pantsætte driftsaktiver i form af løsørepant. Ejendomsforbeholdet/løsørepantebrevet skal dog være etableret før løsøret bringes ind på ejendommen – ellers omfattes løsøret af pantet i den faste ejendom.
 • Hvad er bidragssatsen? Ydelsen på et realkreditlån består primært af en rentedel, en afdragsdel, samt et bidrag. Bidraget skal primært dække administrationsomkostninger, samt realkreditinstituttets generelle tabsrisiko. Belåningsprocenten er delvis afgørende for den bidragssats, realkreditinstitutterne løbende opkræver fra låntageren. Derudover anbefales virksomheden altid at forsøge at forhandle sig frem til bedre vilkår. Foruden produktsortiment, distribution samt rådgivning og service, konkurreres der blandt realkreditinstitutterne i stigende grad på bidragssatserne. 
 • Gældende skatteregler, herunder hovedprincipperne vedr. rentefradrag, kursgevinstbeskatning, og skatteregler for lån i euro, har betydning for låntagers overvejelser om valg af realkreditlån. Skattereglerne for realkreditlån er komplicerede, og virksomheden opfordres derfor til at konsultere en rådgiver eller oplysninger fra SKAT for en vurdering af konkrete situationer.
De enkelte vilkår kan findes ved at downloade en låneguide fra et realkreditinstitut. 
 Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt