Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Støtte- og tilskudsordninger


Der eksisterer en række støtte- og tilskudsordninger, der på forskelligvis understøtter danske maritime industrivirksomheders forskning, udvikling, testning, demonstration og kommercialisering af miljø- og klimateknologier, der forbedrer driftssikkerhed, produktivitet og effektivitet, og samtidig reducerer omkostninger, energiforbrug, emissioner m.m.

Støtte- og tilskudsordningerne er målrettet forskellige aktiviteter og temaer, og kan bidrage enten i form af økonomisk tilskud, lån og finansiering, garantier i forbindelse med afsætning af ny teknologi, rådgivning og teknisk bistand, samt samarbejde. Det bemærkes, at der stilles forskellige krav og ansøgningsfrister til de enkelte ordninger.

Nedenfor anvises de væsentligste støtte- og tilskudsordninger. Yderligere information om, hvordan de enkelte ordninger er anvendelige, findes under særlige behov- og løsninger og Støtte- og tilskudsordninger eller ved kontakt til Danske Maritime.

Støtte- og tilskudsordningerne omfatter:
 • Statslige støtte- og tilskudsordninger
 • EU programmer
 • Nordiske støtte- og tilskudsordninger
 • Erhvervsdrivende fonde.
Staten udbyder et bredt spektrum af støtte- og tilskudsordninger målrettet forskellige aktiviteter og temaer, og relevante for danske maritime industrivirksomheder. Midlerne kommer hovedsageligt fra den danske stat direkte og/eller EU, men forvaltes af de enkelte medlemslande. Ordningerne forvaltes af forskellige offentlige styrelser. Af relevante ordninger kan nævnes Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP), Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP), Markedsmodningsfonden, Grøn Omstillingsfond, samt en række ordninger forvaltet af Innovationsfonden. Derudover yder EUopSTART-puljen tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer, herunder EU programmet Horizon 2020.

EU's nye rammeprogrammer, der løber i budgetperioden 2014-2020. Programmerne kan på forskelligvis bidrage med finansiering af industriens forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til nye produkter, processer og services, samt udvikling og demonstration af grønne teknologier og miljøløsninger. Bl.a. med henblik på at efterleve nye og kommende miljødirektiver, overgangen til LNG m.m. Af relevante programmer kan nævnes COSME, Horizon 2020, Connecting Europe Facility samt EU-LIFE.

Nordisk Innovation, der hører under Nordisk Ministerråd, er etableret med sigte på at øge nordiske virksomheders konkurrenceevne og innovationskraft. Nordisk Innovation etablerer partnerskaber mellem førende nordiske offentlige og private aktører inden for handel og innovation. Af relevante programmer kan nævnes Nordic Solved, der støtter udviklingsaktiviteter i forbindelse med nye eller mere effektive produkter, processer, serviceydelser og teknologier.

Den Danske Maritime Fond er en blandt flere erhvervsdrivende fonde inden for det maritime Danmark. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til udvikling og fremme af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri, hvad enten der er tale om erhvervsmæssige eller almennyttige projekter. Den Danske Maritime Fond har tidligere støttet og støtter fortsat en række erhvervsmæssige projekter.


Link

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP)
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP)
Markedsmodningsfonden
Grøn omstillingsfond
InnoBooster
Store projekter
Eurostars
Bobleprojekter
EUopSTART
COSME
Horizon 2020
Connecting Europe Facility
EU-LIFE
Nordic Solved
Den Danske Maritime Fond  Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt