Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Garanti


Typisk forudsætter indgåelse af salgskontrakten, at virksomheden stiller en eller to former for garantier. Hvis salgskontraktens betalingsbetingelser forudsætter, at der erlægges en forudbetaling af køber, inden kontrakten er effektiv, vil køber ofte betinge sig, at denne forinden har modtaget en bankgaranti (forskudsbetalingsgaranti/advance payment guarantee) til sikring af betalingen. Garantien dækker, såfremt kontrakten ikke gennemføres som aftalt. En forskudsbetalingsgaranti udløber typisk ved den kontraktlige levering. Tilsvarende kan køber betinge sig, at virksomheden stiller en bankgaranti til sikkerhed for kontraktens gennemførelse (arbejdsgaranti/performance guarantee). En sådan garanti skal delvis dække købers udgifter ved forsinkelse, annullering og forhandling af ny kontrakt med anden leverandør til eventuel højere pris etc. En arbejdsgaranti udløber også typisk ved den kontraktlige levering.

Køber kan også betinge sig, at virksomheden stiller en bankgaranti til sikkerhed for overholdelse af den produktmæssige garantiforpligtelse efter aflevering i form af en tilbageholdelsesgaranti. En tilbageholdelsesgaranti giver køber mulighed for at få dækning for afholdte udgifter ifølge med reparation m.v. hos anden leverandør, såfremt virksomheden enten ikke vil eller kan afhjælpe problemet.

Der eksisterer mange udformninger og strukturer af garantier. Typisk skelnes der imellem to garantityper:
  • betingede
  • ubetingede (anfordring).
Hvis der sker træk under bankgarantierne, hvad enten de er berettigede eller uberettigede, er virksomheden ansvarlig over for banken og skal straks inddække beløbene. Der er således ikke tale om en forsikringsordning, men om udnyttelse af en bankfacilitet på linje med en kreditfacilitet. Virksomheden kan efterfølgende søge beløbet inddækket hos køber eventuelt via retslig proces. Virksomheden har også mulighed for at få dækket risikoen for købers uberettigede træk under garantien via en forsikring.

Generelt skal garantierne blot sikre køber og virksomhed fair vilkår for gennemførelse af kontrakten. Det er derfor i begges interesse, at garantiteksterne er udfærdiget således, at garantierne dækker de reelle forhold i kontrakten.

Nedenfor anvises forskellige måder til at sikre virksomheden, at evt. forskudsbetalingsgarantier, arbejdsgarantier og tilbageholdelsesgarantier afgives i en forsvarlig udformning, og at virksomheden ikke lider tab, ifald køberen uden lovlig grund trækker på de stillede garantier. Det anbefales, at der udfærdiges en garanti pr. betaling (hændelse) i stedet for eksempelvis at forøge en garanti løbende med beløb dækkende eksempelvis nye betalinger. En garanti pr. hændelse giver normalt også bedre mulighed for at få frigivet/returneret garantien efter udløb, eksempelvis ved dellevering.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt